ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA PKVS 7.12.2005
Autor Pavel Zeman, publikováno 14.12.2005
zobrazeno 2505x,komentářů 0

Městský volejbalový svaz v Plzni

Plzeňský krajský volejbalový svaz

 

~  Úslavská 75, 326 00  Plzeň  ~

 

Zápis č. 6/05

ze schůze  Předsednictva PKVS konané dne 7.12.2005

 

Přítomni :                     Ing. Kvarda, p. Mertins , Ing. Nový, Ing. Pejřil, p. Zeman

Místo konání :              Plzeň

 

 

A) Kontrola zápisu č. 5/05 z minulé schůze

 

1)      Splněné úkoly :

*A2 (viz zápis č. 3/05 – A2C), směrnice o oceňování, viz samostatný bod jednání

*A2 (B3a), jmenování 2. TR KCM hochů, viz samostatný bod jednání

*A2 (C6), V.I.S., registrační agenda, od 1.4.06 zřízena pracoviště Brno a Ostrava, po vyhodnocení v úvaze zapojení dalších krajů

*A2 (C7), samostatná kanceláře, úkol zrušen

*B3/a, pokyn pro KCM, zpracován a předán vedoucím trenérům

*B3/b, ÚZ STK č. 1 za podzimní část KP II.tř. dospělých zpracována a odeslána

*B3/b, odstoupení VK Kralovice ze soutěže, náležitosti odeslány, pokuta uhrazena

*B4, čerpání dotace PK pro mládeže, podklady rozeslány, vyúčtování k 15.12.05

*B5, poháry mládeže 2006, rozeslány podklady k nabídkovému řízení, viz samostatný bod jednání

*B5, poháry dospělých, viz samostatný bod  jednání

*B6, Plnění úkolů z ČVS – předběžný rozpočet PKVS na rok 2006 zpracován a odeslán

*C9, návrh školení rozhodčích 3. a 2. třídy ve dnech 19.-21.5.06

*C10, kontrola péče o mládeže, viz samostatný bod jednání

 

2)      Trvající úkoly :

*B3/a, využití prostředků z poplatků za neplnění povinné péče o mládež, informace a pokyny odeslány, zpracována objednávka (3x metodika, 22x mikina), předání v lednu 06

                                                                                                               - Ing. Nový, T: 31.1.06

*C7, návrh KR na stanovení věkových hranic pro rozhodčí KP          - p. Mertins, T: 31.1.05

*C8, školení trenérů III. třídy v roce 2006, konstatován výrazný nezájem oddílů, připravit podklady k oslovení OVS-MěVS                                                            - Ing. Nový, T: 9.1.06

 

 

 

B) Program schůze - projednáno

 

3)      Zprávy z úseků

a) mládeže

·      podána informace o průběhu mistrovských soutěží mládeže, konstatována výkonnostní nevyrovnanost v kategorii juniorek

·      účast KCM hochů Myslíkově memoriálu - jako vedoucí trenér pověřen p.Tomčák

·      návrh jmenování trenérů KCM hochů od ledna 06 bude zpracován ve spolupráci s USK Slavia Plzeň                                                    – zodpovídá Ing. Nový, T: 31.1.06

·      zpracována zpráva o činnosti ST, odeslána na ČVS

·      odeslány přihlášky družstev KCM na „memoriály“ v lednu 06

 

 

 

 

 

 

 

 

b) dospělých

·      podána informace o nedostatcích v soutěži KP mužů I.tř. a opatřeních STK (kontumace utk. č. 26 ve prospěch USK Slavia Plzeň, opakovaná inzultace rozhodčího hráčem TJ Plzeň-Bílá Hora při a po utk. č. 21 předána k řešení DK)

·      průběžná zpráva STK aktualizována na webu PKVS, ÚZ STK č. 2 za „podzimní“ část soutěže bude zpracována a rozeslána družstvům      - zodpovídá Ing. Kvarda, T: 9.1.06

·      kontrola péče o mládež u účastníků KP dospělých, oslovit družstva s  nepotvrzeným plněním péče do 19.12.05 s požadavkem doložení do 2.1.06; družstvům, která nesplní, odeslat sankce dle zásad (peněžité plnění) do 9.1.06 s termínem splatnosti do 27.1.06; individuelně vyřešit žen TJ Plzeň-Bílá Hora dopisem (úhrada v základní výši)

                                             – zodpovídá Ing. Kvarda, T (pro P-PKVS): 8.2.06

                     (pozn. :   připomínku pí Levé z TJ Sokol Plzeň-Letná k uvedené problematice písemně

                      zodpoví p. Zeman)

 

4)      Informace o hospodaření

·      předložena zpráva o hospodaření PKVS k 31.10.05

·      schválen předběžný návrh rozpočtu PKVS na rok 2006

·      zpráva o prodeji ILP k 30.11.05 předána ČVS v termínu

·      předložen návrh na přidělení 2. části dotace na činnost OVS-MěVS na základě plnění úkolů PKVS ve výši 6.000,- Kč pro okresy Domažlice, Klatovy a Plzeň-město a 3.000,- Kč pro okres Tachov; okresům Plzeň-jih, Plzeň-sever a Rokycany dotace nepřidělena                                              – zodpovídá Ing. Pejřil, T: odeslat do 21.12.05

 

5)      Příprava plánu pohárů Plzeňského kraje na rok 2006

·      poháry dospělých, zpracovat návrh propozic          – zodpovídá Ing. Kvarda, T: 31.1.06

·      poháry mládeže, zpracovat návrh konání                  – zodpovídá Ing. Nový, T: 31.1.06

 

6)      Zprávy o činnosti za rok 2005 a plány práce na rok 2006 odborných komisí PKVS

·      zpracovat a předložit do 23.1.06                                  – zodpovídají předsedové komisí

 

7)      Plnění úkolů ČVS

·      úkol z porady ČVS s předsedy KVS : zpracovat inventarizaci majetku PKVS k 31.12.05 a odeslat na ČVS                                      – zodpovídá Ing. Pejřil, T: 31.1.06

 

8)      Plán činnosti PKVS na rok 2006

·      předložen a schválen, rozeslat dle adresáře             – zodpovídá p. Mertins, T: 19.12.05

 

9)      Návrh rozpočtu PKVS na rok 2006

·      zpracovat ke schválení předsednictvem a výborem   – zodpovídá Ing. Pejřil, T: 23.1.06

 

10)  Zajištění jednání Výboru PKVS

·      schválen program jednání, předpokládána účast Ing. Lébla, předsedy ČVS, stanoven termín jednání na středu 8.2.06 od 18:00, zpracovat návrh kompletního zajištění, rozeslat pozvánku dle adresáře                                  – zodpovídá p. Mertins, T: 16.1.06

 

11)  Informace z Revizní komise PKVS

·      p. Vlk, předseda RK PKVS písemně pozván, omluven pro pracovní zaneprázdnění, přesunuto na další jednání                                             – projedná p. Zeman, T: 16.1.06

 

 

 

 

 

           

C) Různé

 

12)  Zásady PKVS pro vyznamenání zpracovány, předloženy a schváleny, odeslat dle adresáře

                                                                                               - zodpovídá p. Mertins, T: 2.1.06

 

13)  Projednány informace ze schůze ČVS s předsedy KVS dne 26.11.05 a z jednání Výboru ČVS dne 27.11.05 – očekávané nové úkoly :

-       ABV připravuje na rok 2006 krajské soutěže Beach volejbalu mládeže a dospělých, sponzor Poštovní spořitelna, nutno vytipovat „kontaktní osobu“ pro obě kategorie

                                                                      – zodpovídají Ing. Kvarda a Ing. Nový, T: 8.2.06

-       subkomise amatérského volejbalu plánuje v roce 2006 krajské turnaje neregistrovaných „4+2“ ve spolupráci s KSVV                                             – zodpovídá p. Zeman, T: 8.2.06

 

14)  Disciplinární komise předala písemnou informaci o rozhodnutí v případě utkání KP mužů I.tř. č. 21 (opakovaná inzultace rozhodčího hráčem, písemná poznámka kapitána, neplnění povinností TJ Plzeň-Bílá Hora), konstatováno splnění veškerých náležitostí, závěry zveřejnit v průběžné i úřední zprávě STK č. 2                                  – zodpovídá Ing. Kvarda, T: 9.1.06

 

15)  Disciplinární komise – stávající složení ohrožuje řádné fungování předsednictva jako odvolacího orgánu, potřeba personální obměny a rozšíření na 5 členů   

                                                                                      – zodpovídá p. Zeman a Ing. Pejřil, T: 23.1.06                                                                                                                                                                                                                                                              

 

16)  Dočasně schváleno umístění přidělené výpočetní techniky ČVS v bytě p. Zemana pro zajištění agendy PKVS i ČVS                            – zodpovídá p. Zeman a Ing. Pejřil, T: 2.1.06

 

17)  Schválena výše úhrady za nájem venkovních sportovišť při konání akcí PKVS v max. výši 3.000,- Kč za turnaj                                                                – zodpovídá Ing. Pejřil, T: trvale

 

18)  Konstatována zvýšená nekázeň družstev soutěže KP I. tř. mužů včetně nedůsledného přístupu rozhodčích se závěry :

-       STK zpracuje dodatek k Rozpisu mistrovských soutěží 2005/06 k zajištění bezpečnosti účastníků utkání včetně rozeslání dle adresáře          – zodpovídá Ing. Kvarda, T: 19.12.05

-       KR zpracuje poznatky z problémových utkání pro další činnost rozhodčích včetně následných opatření, na případná konfliktní utkání bude provedena kontrola a případná změna delegací                                                               – zodpovídá p. Mertins, T: 16.1.06

 

19)  Žádost o spolupráci při pořádání Českých pohárů mládeže – zajištění hlavního rozhodčího a delegace rozhodčích, 4.-5.2.06 TJ Lokomotiva Plzeň – žačky, 25.-26.3.06 VK Tachov – kadetky, problém kolize termínů se soutěžemi ČVS a PKVS

                                                                        – k vyřízení KR, p. Mertins, T: 19.12.05

 

 

Závěrem poděkoval p. Zeman všem členům předsednictva a odborných komisí za výbornou práci v roce 2005 a splnění všech úkolů pro tento rok dle závěrů konference PKVS.

 

 

Příští  schůze P-PKVS se koná  v Plzni dne 8. února 2005 od 17-ti hodin !!!

 

 

 

V Plzni dne 7. prosince 2005                                        Zapsal:  Jan Mertins – sekretář P-PKVS

KOMENTÁŘE

Jméno:

Vložit komentář: