ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA PKVS 17.7.2005
Autor Luboš Nový, publikováno 29.7.2005
zobrazeno 1837x,komentářů 0

Městský volejbalový svaz v Plzni

Plzeňský krajský volejbalový svaz

 

~  Úslavská 75, 326 00  Plzeň  ~

 

Zápis č. 3/05

ze  schůze  Předsednictva  PKVS  konané  dne  17.7.2005

 

Přítomni :         p. Zeman, Ing. Nový, Ing. Kvarda, Ing. Pejřil, p. Mertins

 

A) Kontrola zápisu č. 2 / 05 z minulé schůze

 

1)      Splněné úkoly :

A4       -    rozpis výnosů a nákladů mistrovských soutěží 2005/06 zpracován

A6       -    viz bod Zajištění mistrovských soutěží 2005/06 dle programu jednání

A7       -    předávací protokol o předání funkcí a agendy Předsednictva PKVS podepsán a

                 rozeslán dle rozdělovníku

A8       -    zpráva o plnění úkolů z konference zpracována rozeslána dle rozdělovníku 

B12     -    dotazník ke zjištění trenérské základy odeslán všem oddílům Plzeňského kraje

-         Pohár Plzeňského kraje žákyň a Pohár Plzeňského kraje seniorek, zajištěno, ceny uhrazeny

-         příspěvek na oblečení družstev KCM na olympiádu zúčtován

B13     -    návrh zásad Rozpisu mistrovských soutěží 2005/06 upraven a rozeslán

B16     -    spolupráce s OVS-MěVS PK, rozeslány kompletní materiály

B17     -    zpráva o sportovních třídách odeslána

            -    statistický přehled družstev mládeže KP a OP-MěP odeslán

C         -    stanoven termín mimořádné schůze na pondělí 12.9.2005 od 17 hod. v Plzni

-         dopis S. Mirošov odeslán

-         Adresář PKVS vydán a rozeslán

-         odkazy na web PKVS na internetových stránkách ČVS jsou již plně funkční

-         pokyn k výběru ILP (požadavek plnění v soutěžích okresních – městských přeborů) – rozpracován písemně na OVS-MěVS, návrh zásadního rozhodnutí bude předložen jednání Výboru PKVS v lednu 2006

-         Memoriál Fr. Křepely žákyň dne 11.9.05 v Plzni, hřiště TJ Sokol Plzeň -Doubravka, pozvánky rozeslány

 

2)      Trvající úkoly:

A10     -    schůzka s p. Kamilem Kacerovským z Plzeňského deníku ohledně spolupráce od

                 nové sezóny                                      p. Zeman, Ing. Kvarda, Ing. Nový, T: 26.8.05

C         -    směrnice PKVS o oceňování volejbalových činovníků          p. Zeman, T: 30.9.05

-         problematiku sportovních tříd včetně změny vedoucího trenéra projednat přímo s garanty (USK Slavia Plzeň a VK Slavia VŠ Plzeň)            Ing. Nový, T: 30.9.05                                                                                                                            

 

 

B) Program schůze - projednáno

 

3)      Zprávy z úseků

a) mládeže

o     Ing. Nový informoval o jednání činovníků VK Slavia VŠ Plzeň ohledně přechodu hráček kategorie mládeže z jiných oddílů. KM – subkomisi TM uložen úkol svolat schůzku s oddíly Plzeňského kraje (pečujícími o mládež) k upřesnění doporučujících zásad pro přechod hráčů (-ek) mezi oddíly PK                             zodpovídá Ing. Nový, T: 31.8.2005

 

 

b) dospělých

o     ukončeny všechny soutěže (urgovány chybějící zápisy) – info na příští schůzi P-PKVS

                                                                                             zodpovídá Ing. Kvarda, T: 12.9.05

o     připravena k vydání a zveřejnění Souhrnná úřední zpráva, schváleno, rozeslat dle rozdělovníku                                               zodpovídají Ing. Kvarda a p. Mertins, T: 1.8.05

o     stanoven termín konání Poháru Plzeňského kraje mužů a žen 2006 na 20. 5. 2006

o     zpracování souhrnných zpráv STK za sezónu 2004/05 soutěží OP a MěP, předložení rozpisů mistrovských i nemistrovských soutěží OP a MěP sezóny 2005/06, požádat o zaslání OVS-MěVS                                                        zodpovídá Ing. Kvarda, T: 31.7.05

 

4)      Informace o hospodaření

o     předložen návrh klíče pro přerozdělení finančních příspěvků OVS-MěVS na činnost, neschváleno, zpracovat nový návrh dle vznesených připomínek

                                 zodpovídají Ing. Pejřil, p. Zeman, Ing. Kvarda, Ing. Nový, T: 12.9.05

 

5)      Zajištění mistrovských soutěží 2005 / 2006

o       schválen Rozpis soutěží vč. systémů všech soutěží a harmonogram jeho vydání

                                                 rozeslání dle rozdělovníku - zodpovídá Ing. Kvarda, T: 8.8.05

o       info : do mistrovských soutěží 2005 / 2006 se přihlásilo:

·        I.tř. mužů               10 družstev                              I.tř. žen              9 družstev

·        II.tř. mužů              10 družstev                              II.tř. žen           12 družstev

·        Juniorky                  8 družstev + 2 družstva kadetek

·        Žáci                         4 družstva                              Žákyně              6 družstev

·        Ml. žáci                   8 družstev                              Ml. žákyně         7 družstev

·        Junioři a kadeti – vždy po jednom družstvu – bude nabídnuta účast v KP v sousedních krajích (projedná p. Zeman)

 

6)      Schválena Zpráva o školení rozhodčích II. a III. třídy – vyškoleno 5 RO II.tř. a 11 RO III.tř., zprávu o školení odeslat na ČVS                                           zodpovídá p. Mertins, T: 25.7.05

                                                                                               

7)      Plnění úkolů ČVS – žádné nebyly.

 

 

C) Různé

 

8)      Sdělení KSVV ČVS o konání Poháru vesnických a zemědělských družstev mužů a žen 2005, výzva k uspořádání krajského kola, rozesláno prostřednictvím OVS, v ženách bez odezvy, přihlášeni pouze muži TJ Sokol Kladruby – schválen přímý postup, odeslat propozice družstvu TJ Sokol Kladruby, zaslat informaci KSVV ČVS      

                                                  zodpovídá p. Zeman, T: 18.7.05

9)      Informace z KR ČVS o přípravě jmenování nových školitelů rozhodčích, návrh KR PKVS : p. Tomáš Fink – školitel pro I.-III.třídu, Ing. Jiří Pejřil a p. Jan Mertins – školitelé pro III.tř., schváleno, návrh odeslat KR ČVS                                         zodpovídá p. Mertins, T: 15.8.05

10)  KM-subkomise TM předložila návrh kladného vyřízení žádost sl. Helena Brejchové (absolventky FPE ZČU v Plzni) o udělení kvalifikace trenérky III. tř., splněny náležitosti dle směrnice ČVS č. 1/96, čl. 6a , schváleno, zpracovat a odeslat písemné stanovisko

                                                                                   zodpovídá p. Zeman a p. Mertins, T: 31.8.05

11)  Zpracovat informaci k zabezpečení výběru úhrady ILP 2005 pro družstva a rozhodčí PKVS, rozeslat současně s rozpisem mistrovských soutěží                 zodpovídá Ing. Pejřil, T: 8.8.05

                                            

 

Příští mimořádná schůze P-PKVS se koná  v Plzni dne 12. září 2005 od 17 hodin !!!

 

 

V Klatovech dne 17. července 2005                                         Zapsal:  Jan Mertins – sekretář P-PKVS

KOMENTÁŘE

Jméno:

Vložit komentář: